AD Werk
Image default
Bedrijven

Stookkosten uitrekenen en energiebeheer

De studie van warmte, thermodynamica en statistische mechanica…
Warmte is een vorm van interne energie die geassocieerd wordt met de willekeurige beweging van de moleculaire bestanddelen van materie of met straling. Temperatuur is een gemiddelde van een deel van de interne energie die in een lichaam aanwezig is (dit omvat niet de energie van moleculaire binding of moleculaire rotatie). De laagst mogelijke energietoestand van een stof wordt gedefinieerd als het absolute nulpunt (-273,15 °C of -459,67 °F) van de temperatuur. Een geïsoleerd lichaam bereikt uiteindelijk een uniforme temperatuur, een toestand die bekend staat als thermisch evenwicht, net als twee of meer lichamen die met elkaar in contact komen. De formele studie van de toestand van de materie bij (of nabij) thermisch evenwicht heet thermodynamica; het is in staat om een grote verscheidenheid aan thermische systemen te analyseren zonder rekening te houden met hun gedetailleerde microstructuren.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

temperatuurschalen
temperatuurschalen
Standaard en absolute temperatuurschalen.

Eerste wet
De eerste wet van de thermodynamica is het energiebesparingsprincipe van de mechanica (d.w.z., voor alle veranderingen in een geïsoleerd systeem, blijft de energie constant), veralgemeend om warmte op te nemen.

Tweede wet
De tweede wet van de thermodynamica beweert dat de warmte niet zal stromen van een plaats met een lagere temperatuur naar een plaats waar deze hoger is zonder de tussenkomst van een extern apparaat (bv. een koelkast). Het concept van entropie omvat het meten van de wanorde van de deeltjes waaruit een systeem is opgebouwd. Als bijvoorbeeld het vele malen gooien van een munt resulteert in een willekeurige volgorde van koppen en staarten, heeft het resultaat een hogere entropie dan wanneer koppen en staarten de neiging hebben om in clusters te verschijnen. Een andere formulering van de tweede wet is dat de entropie van een geïsoleerd systeem nooit afneemt met de tijd.

Derde wet
De derde wet van de thermodynamica stelt dat de entropie bij het absolute nulpunt van de temperatuur nul is, wat overeenkomt met de meest geordende toestand.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland.

Statistische mechanica

De wetenschap van de statistische mechanica ontleent bulkeigenschappen van systemen aan de mechanische eigenschappen van hun moleculaire bestanddelen, uitgaande van moleculaire chaos en met toepassing van de wetten van de waarschijnlijkheid. Met betrekking tot elke mogelijke configuratie van de deeltjes als even waarschijnlijk, is de chaotische toestand (de staat van maximale entropie) zo enorm veel waarschijnlijker dan geordende toestanden dat een geïsoleerd systeem zich eraan zal ontwikkelen, zoals gesteld in de tweede wet van de thermodynamica. Een dergelijke redenering, geplaatst in mathematisch precieze vorm, is typisch voor de statistische mechanica, die in staat is om de wetten van de thermodynamica af te leiden, maar verder gaat dan deze in het beschrijven van fluctuaties (d.w.z., tijdelijke afwijkingen) van de thermodynamische wetten die slechts gemiddeld gedrag beschrijven. Een voorbeeld van een fluctuatiefenomeen is de willekeurige beweging van kleine deeltjes die in een vloeistof zweven, bekend als de Brownse beweging.

(Links) Willekeurige beweging van een Brownse deeltje; (rechts) willekeurige discrepantie tussen de moleculaire druk op verschillende oppervlakken van het deeltje die beweging veroorzaken.
(Links) Willekeurige beweging van een Brownse deeltje; (Rechts) Willekeurige discrepantie tussen de moleculaire druk op verschillende oppervlakken van het deeltje die beweging veroorzaken.
Encyclopædia Britannica, Inc.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland.

Quantum statistische mechanica speelt een belangrijke rol in vele andere moderne gebieden van de wetenschap, zoals, bijvoorbeeld, in de plasmafysica (de studie van volledig geïoniseerde gassen), in de vaste-stoffysica, en in de studie van de stellaire structuur. Vanuit microscopisch oogpunt impliceren de wetten van de thermodynamica dat, terwijl de totale hoeveelheid energie van een geïsoleerd systeem constant is, wat men de kwaliteit van deze energie zou kunnen noemen, afneemt naarmate het systeem onverbiddelijk, door de werking van de wetten van het toeval, naar een toestand van toenemende wanorde beweegt, totdat het uiteindelijk de staat van maximale wanorde (maximale entropie) bereikt, waarin alle delen van het systeem op dezelfde temperatuur zijn en geen van de energie van de staat nuttig kan worden gebruikt. Wanneer toegepast op het universum als geheel, beschouwd als een geïsoleerd systeem, wordt deze ultieme chaotische toestand de “hittedood” genoemd.

RuimteVolgende50

SIMILAR TOPICS
Astronomie
Chemie
Aardwetenschappen
Metrologie
Wiskunde
Principes van de natuurwetenschappen
Ster
Chemisch element
Subatomair deeltje
Atoom
De studie van elektriciteit en magnetisme
Hoewel tot de 19e eeuw opgevat als verschillende fenomenen, zijn elektriciteit en magnetisme nu bekend als componenten van het verenigde veld van elektromagnetisme. Deeltjes met elektrische lading werken samen met een elektrische kracht, terwijl geladen deeltjes in beweging ook magnetische krachten produceren en hierop reageren. Veel subatomaire deeltjes, waaronder het elektrisch geladen elektron en proton en het elektrisch neutrale neutron, gedragen zich als elementaire magneten. Aan de andere kant, ondanks systematisch onderzoek, zijn er nooit magnetische monopolen, die de magnetische analogen van elektrische ladingen zouden zijn, gevonden.

Babylonische wiskundige tablet.
LEES MEER OVER DIT ONDERWERP
wiskunde: Wiskundige fysica
Op hetzelfde moment dat wiskundigen probeerden om hun eigen huis te zetten in een

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv

Gerelateerde artikelen

Kabelmanagement door Human Office

Oppervlakteruwheid metaal Oppervlakteruwheid bij metaal uitbesteden

Digital marketing agency: als je ├ęcht meer bezoekers op je website wilt