Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Aanmelding bij het Antigifcentrum Nederland

In de Europese Unie is de verplichte gevaarindeling, etikettering en verpakking (CLP Classification, Labelling and Packaging) van ongeveer 4000 stoffen wettelijk vastgelegd. De criteria voor deze indeling zijn geharmoniseerd met het wereldwijde systeem van de Verenigde Naties.

Uit de gevaar indeling van een stof volgt de etikettering die verplicht is voor levering en gebruik. Een etiket kan één of meer verplichte gevarenpictogrammen, ook is het verplicht om deze aan te geven bij het antigifcentrum Nederland.

Meer informatie over geharmoniseerde gevaarindeling en de verplichte inhoud van het etiket vindt u bij via “Chemische stoffen goed geregeld, de website van de Nederlandse REACH Registratie, evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën, antigifcentrum Nederland   en CLP-helpdesk.

 

Europese wetgeving

In de CLP Verordening (EG) 1272/2008 zijn de bepalingen vastgelegd voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Veel Europese en nationale wetgeving is gericht op veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van het gevaar van de stof gelden er geboden en verboden in de hele keten: van productie, vervoer, opslag, gebruik tot en met afvalverwerking. Een overzicht van de doorwerking van de EU Europese Unie  gevaarindeling in andere Europese regelgeving is te vinden op de website van de “Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin”.

 

Zelfclassificatie antigifcentrum Nederland

Voor gevaren van stoffen waarvan de indeling niet in Annex VI van de CLP Verordening staat, geldt het principe van zelfclassificatie. Dit betekent dat de producent of importeur zelf de indeling van de stof per gevaar bepaalt. Hiervoor gebruikt hij de informatie die hem ter beschikking staat, echter moet hij deze ook aangeven bij het antigifcentrum Nederland.

 

https://www.devibfabriek.nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum-art-45-van-clp/